Általános szerződési és vállalási feltételek.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

A "Megrendelő" és "Egyetemi Fénymásolda és Dokumentum Centrum" (Kozma Zsuzsanna e.v. 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 4/a.)  (továbbiakban: Fénymásolda) kapcsolattartása.

 
Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki. Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el. Ez lehet e-mail üzenet, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum. A Fénymásolda törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőt.

 

Árajánlat

 

A Fénymásolda az Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége általában 15 nap, az ettől eltérő határidőt külön tüntetjük föl.
A Fénymásolda érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad és az elekronikus formában adott ajánlat aláírás nélkül is érvényes. Az árajánlat csak megrendelés esetén jelent kötelezettséget, az ún. tájékoztató árak kiadásakor a Fénymásolda kötelezettséget nem vállal.
Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

 

Minőségi megfelelés


A Fénymásolda nem vállal felelősséget a hozott alapanyagokra. A minőség ellenőrzése megtörténhet az ügyfél által próba anyag készítése esetén szemrevételezéssel.
Amennyiben a megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy próbát kér - ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő munkát - akkor a munka minőségét a Megrendelő elfogadottnak veszi.
A Fénymásolda a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén megtekintést és ellenőrzést biztosít.
A Megrendelőnek felróható állásidőért a Fénymásolda kötbért számíthat fel, melynek összege 15.000,- Ft/óra + ÁFA, amit a számlán külön tételként tűntet fel.
Minőségi átvételnek tekintik a felek a vállalkozó vezetője részéről történő személyes közreműködéskor jóváhagyott próbát.
Minőségi reklamációt csak a munka átvételtől számított 24 órán belül fogad el a Fénymásolda. Minőségi átvétel helye eltérő megállapodás hiányában a Fénymásolda telephelye.
A fenti tények vonatkoznak a mennyiségi ellenőrzésre is.  A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni.

 

A szolgáltatás átvétele


A Fénymásolda részéről kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, munkalap, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételtől számított 24 órán belül nem kifogásolják.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megfelelő minőségű termék előállításához eredetileg 300 dpi-s felbontású fotókra van szükség. Az internetről letöltött képek feldolgozásra többnyire alkalmatlanok. Az eredetileg kis felbontású pl.: 72 dpi-s képek utólagos szoftveres felnagyítása nem garantál elfogadható minőséget. A Megrendelő által biztosított forrásanyagokat a megrendelés teljesítése után a Fénymásolda sem tárolni, sem archiválni nem köteles, azok további tárolásáról a Megrendelő gondoskodik. A megrendelő írásos kérelmére - ha azt a technológia lehetővé teszi - az általa biztosított forrásanyagon is végezhetünk változtatást, ennek díja bruttó 6.000 Ft.

 

Anyagleadás

 • A formátum CMYK Composite PDF legyen.
 • A Képek CMYK, minimum 300 DPI felbontásban legyen, nagy formátumok (A3-nál nagyobb) esetén 150 DPI, lehetőleg a jpg tömörítés nélkül, beágyazva a pdf-be 1:1 méretarányban
 • Kifutó grafika esetén névjegykártyánál, vagy hasonló méreteknél minimum 1,5 mm, ennél nagyobb A3 méretig minimum 3 mm, ennél nagyobb méreteknél javasolt az 5 mm kifutó alkalmazása.
 • A betűtípusok az állományban legyen beágyazott, vagy legörbézett, egyéb esetben feltétlenül csatolják a betűtípusokat.
 • Szöveg helyesírása esetén a tartalmi és nyelvtani hibákért a jóváhagyott és elfogadott látványterv után nem áll módunkban felelősséget vállalni, illetve utólag reklamációt elfogadni.
 • Nem megfelelő nyomdai formátumok: például: Word (.doc), Excel (.xls), Powerpoint (.ppt), Publisher (.pub) ezeket kérjük pdf formátumba konvertálni!Felelősség

 

A Fénymásolda nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott anyagok tartalmát, így azokért felelősséget sem vállal.
A Fénymásolda nem vállal felelősséget az általa készített munkákon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás szerzői jogsértés miatt a Fénymásolda kizárja kártérítési felelősségét.

 

Név, felirat, márka

 

A Fénymásolda a termékekre kizárólag a Megrendelő engedélyével jogosult a saját nevét, telefonszámát, webcímét, logóját rányomtatni. A Fénymásoldának joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni, kivéve azt az esetet, ha ezt írásban mindkét fél által aláírtan nem tiltják.
A Megrendelő által nem észrevehető hibák esetén a Fénymásolda kizárólag a saját munkája ellenértékéig vállal felelősséget. Az elmaradt haszon, vagy közvetett károkozás felelősségét mindkét fél kizárja.

 

Megrendelés

 

A Megrendelő az árajánlat alapján részletezett megrendelést küld írásban, amelyben az árajánlatnak megfelelően pontosan dokumentálja a specifikációt, elfogadja a kiajánlott árat, és az általános szerződési feltételeket. Megadja a számlázási címet, kapcsolattartót, annak elérhetőségét, bankszámlaszámot, adószámot.

A Fénymásolda a megrendelést írásban csak a Megrendelő külön kérésére igazolja vissza. A szerződés az árajánlaton feltűntetett hely aláírásával jön létre, szóbeli megállapodás minden esetben érvénytelen. Nem jön létre árajánlati kötöttség, abban az esetben, ha a megrendelés bármely pontjában eltér az árajánlattól.

 

Szállítás

 

A Fénymásolda a kész munkát az elkészülést követő a szerződésnek megfelelően az ott rögzített ídőpontnak megfelelően a Megrendelőnek átadja vagy leszállítja. A Megrendelő feladata és költsége az áru gépkocsiról történő levétele. A szállítási költségek minden estben a vásárlás lezárását megelőzően kerülnek kiszámmításra, álltalános házhozszállítási költség előre utalás esetén bruttó 2.000 Ft.

 

Számlázás, áru ellenértéke

 

Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt megfelelően dokumentálták.

Fizetési késedelem esetén a Fénymásolda késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetés alapvetően az áru átvételekor esedékes. Ettől eltérő fizetési határidőt a felek írásban rögzíthetnek. Minden áru a Fénymásolda tulajdonában marad, amíg az összes számlázott összeg - beleértve a kamatot, költségeket, kötbért és adókat - teljes mértékben kifizetésre nem kerül.

 

Szerzői és sokszorosítási jog

 

A Fénymásolda által készített forrásanyag, - mint szellemi termék - minden esetben a Fénymásolda tulajdona marad. A Fénymásolda által létrehozott szellemi termékek (hirdetések, kreatív anyagok, grafikák stb.) bármely más médiában, vagy más területen történő felhasználásakor a Fénymásoldát jogdíj illeti meg. Ennek mértéke mindig külön megállapodás tárgya. A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti.

 

Adatok kezelése, archíválása

 

A Fénymásolda a munka elvégzéséhez leadott anyagokat (digitális vagy egyéb) a számla kifizetéséig archíválja szerverén ill. tárolja. A kéziratot vagy egyéb anyagokat a munka szállításakor a Megrendelő írásban benyújtott kérésére visszaadja. Ha nem történik ilyen irányú rendelkezés, a leadott anyagokat a Fénymásolda a számla kifizetését követő 10 munkanapon belül megsemmisítheti, a digitális adatokat szerveréről törölheti.

 

Kész munka tárolása

 

Kész munka tárolása csak a Megrendelő külön kérésére történik. Legkisebb tárolási egység 1 raklap. A tárolás költsége: bruttó 12.700,- Ft/raklap/hónap, melyet a Fénymásolda a Megrendelőnek 3 havonta automatikusan számlázhat.

 

Reklamáció

 

A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, - az áruk kézhez vételétől számított 14 napon belül, ill. maximum a szállítást követő 1 hónapos, teljes jogvesztő határidő mellett.


Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Fénymásolda saját döntése szerint kicserélheti vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben a Fénymásolda véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a Fénymásolda köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni. A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.

 

Elállás joga

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például személyesen, postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF végén feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbi adatokat: Megrendelés száma, termék megnevezése, szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja, a fogyasztó neve, a fogyasztó címe, illetve a vásárlást igazoló dokumentum, nyugta, vagy számla.

 A Fogyasztót terheli a vásárás tényének bizonyítása, mely a vásárlási bizonylattal (nyugta vagy számla) történhet.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak

 

Vis Maior

 

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Fénymásolda nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén a Fénymásolda nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

Az általános szerződési feltételek érvényessége

 

Jelen szerződési feltételek 2013.01.01-től érvényesek, és vonatkozik a Megrendelő és a Fénymásolda között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Fénymásolda az árajánlathoz és szerződéshez nem mellékeli a jelen ÁSZF-t, de a honlapján és az üzletében mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

Záró rendelkezések

 

Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 • Kozma Zsuzsanna e.v. (Egyetemi Fénymásolda és Dokumentum Centrum)
 • Vállalkozás székhelye: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 4/a.
 • Adószám: 63758715-2-28
 • Bankszámlaszám:  17000019-14366640-00000000
 • Nyilvántartási szám: 07354680
 • Telefonszáma: +36 20 2355 616
 • E-mail: fenymasolda@gmail.com
 • A szerződés elfogadott nyelve: Magyar
 • Üzlethelység címe: Egyetemi Fénymásolda és Dokumentum Centrum - 9027 Győr, Hédervári u. 8.

Pályázatainkról a képre kattintva olvashat.

2020_cp06.jpg

 

icon_phone_2.png

+36 20 23 55 616

icon_email_2.png fenymasolda@gmail.com

 


Éves Nyitva tartás:

 

Hétfő-Csüt.:

 

7:30-17:30

Péntek:

7:30-16:00

Szombat:

9:00-12:00

Vasárnap:

Zárva

Nyári nyitva tartás:

 

Július 1.-től

 

Aug. 31.-ig

Hétfő-Péntek

8:00-16:30

Szombat

9:00-12:00

Vasárnap

Zárva

Házhozszállítás

Az ország bármely pontjára
Akár 2-3 napon belül csak 2.000 Ft!

Kártyás fizetés

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Oldal tetejére